Blog

Mededelingsplicht verkoper: wat houd dat in?

Als je een huis wilt kopen, is het belangrijk om te weten wat de mededelingsplicht van de verkoper is. De mededelingsplicht is een wettelijke plicht voor de verkoper van een huis. De verkoper is verplicht om de koper te informeren over alle gebreken die hij of zij weet van de woning.

Wat is de mededelingsplicht?

De mededelingsplicht van de verkoper is vastgelegd in artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle feiten en omstandigheden die hij of zij weet of behoort te weten en waarvan hij of zij redelijkerwijs mag aannemen dat deze voor de koper van belang zijn.

De mededelingsplicht van de verkoper is gebaseerd op de conformiteitseis. Dit betekent dat de afgeleverde zaak moet voldoen aan de overeenkomst. In het geval van een woning betekent dit dat de woning moet voldoen aan de verwachtingen die de koper redelijkerwijs mag hebben. Als de woning niet conform is, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade.

Dit betekent dat de verkoper alle gebreken aan de woning moet melden, ongeacht of deze zichtbaar of onzichtbaar zijn. De verkoper moet ook alle gebreken melden die de woning minder geschikt maken voor het gebruik waarvoor de koper deze beoogt te gebruiken. Doet hij dit niet, dan ontstaat er een verborgen gebrek.

Voorbeelden van gebreken die de verkoper moet melden

Voorbeelden van gebreken die de verkoper moet melden zijn:

 • Lekkage
 • Scheurvorming
 • Ongedierte
 • Asbest
 • Elektrische storingen
 • Onvoldoende isolatie

Juridische verantwoordelijkheden bij de mededelingsplicht

Bij de verkoop van een woning is het belangrijk om de koper te informeren over eventuele juridische verplichtingen. Deze verplichtingen zijn rechten die een derde partij heeft op de woning of de grond waarop de woning staat.

Een voorbeeld van een juridische verplichting is een erfdienstbaarheid. Dit is een recht dat een ander persoon of bedrijf heeft om gebruik te maken van jouw grond. Bijvoorbeeld een recht van overpad, waardoor buren over jouw grond mogen lopen om bij de openbare weg te komen.

Juridische verplichtingen staan meestal in de eigendomsakte van de woning. De verkoper is verplicht om deze verplichtingen aan de koper te melden. Als de verkoper dit niet doet, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.

Wat als de verkoper niet voldoet aan de mededelingsplicht?

Als de verkoper niet voldoet aan de mededelingsplicht, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. De koper heeft dan recht op teruggave van de koopsom en de kosten die hij of zij heeft gemaakt voor de aankoop van de woning.

De koper kan de koopovereenkomst ook ontbinden als hij of zij het gebrek ontdekt nadat de koopovereenkomst is getekend. De koper heeft dan recht op teruggave van de koopsom en de kosten die hij of zij heeft gemaakt voor de aankoop van de woning, verminderd met de waardevermindering van de woning als gevolg van het gebrek.

Wat als de koper niet weet dat de verkoper niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht?

Als de koper niet weet dat de verkoper niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade die hij of zij heeft geleden. De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die de koper heeft geleden als gevolg van het gebrek, inclusief de kosten van herstel en de kosten van verhuizing.

Hoe kun je de mededelingsplicht controleren?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de mededelingsplicht van de verkoper te controleren:

 • Vraag de verkoper om een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Deze clausule stelt dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die ontstaan zijn door normale slijtage en ouderdom.
 • Laat de woning bezichtigen door een bouwkundig expert. Een bouwkundig expert kan je helpen om gebreken aan de woning te ontdekken door een bouwkundige keuring uit te voeren.
 • Vraag de verkoper om een verklaring op te stellen waarin hij of zij verklaart dat hij of zij geen gebreken aan de woning kent. Deze verklaring kun je later gebruiken als bewijs als je ontdekt dat de verkoper niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht.

De onderzoeksplicht van de koper

Naast de mededelingsplicht van de verkoper, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zich moet verdiepen in de woning en de omgeving voordat hij of zij een bod uitbrengt.

De onderzoeksplicht van de koper is vastgelegd in artikel 7:17 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat de koper verplicht is om zich te laten informeren over de staat van de woning en de omgeving en om zelf onderzoek te doen.

De koper moet zich bijvoorbeeld laten informeren over de volgende zaken:

 • De staat van de woning, inclusief de bouwkundige staat, de installaties en de voorzieningen.
 • De omgeving van de woning, inclusief de ligging, de bereikbaarheid en de voorzieningen in de buurt.

De koper moet zelf onderzoek doen naar de volgende zaken:

 • De staat van de woning door de woning te bezichtigen.
 • De omgeving van de woning door de buurt te bekijken.

Als de koper zijn of haar onderzoeksplicht niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar rechten. Als de koper een gebrek aan het licht ontdekt nadat de koopovereenkomst is getekend, kan de koper de koopovereenkomst niet ontbinden als hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen weten van het gebrek.

De mededelingsplicht weegt zwaarder dan het onderzoeksplicht

Over het algemeen weegt de mededelingsplicht van de verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Als een verkoper relevante informatie heeft over bepaalde eigenschappen of gebreken van een woning, die de koper mogelijk zou beïnvloeden bij het nemen van een aankoopbeslissing, is de verkoper verplicht deze informatie mee te delen. De gedachte hierachter is dat de verkoper vaak beter op de hoogte is van de staat van de woning dan de koper en daarom een actieve mededelingsplicht heeft.

De onderzoeksplicht van de koper is echter ook belangrijk. De koper moet redelijke inspanningen leveren om de staat van de woning te onderzoeken, vooral als er zichtbare tekenen zijn of als de verkoper bepaalde informatie heeft gedeeld die aanleiding geeft tot verder onderzoek. Als de koper nalatig is in het nakomen van zijn onderzoeksplicht, kan dit zijn mogelijkheden om de verkoper later aan te spreken op gebreken beïnvloeden.

In het algemeen geldt dat als de verkoper informatie heeft die niet bekend is bij de koper en van invloed kan zijn op de aankoopbeslissing, de verkoper verplicht is dit mee te delen, zelfs als de koper ook een onderzoeksplicht heeft.

NVM vragenlijst: hulp bij de mededelingsplicht

De NVM vragenlijst is een standaard vragenlijst die wordt gebruikt bij de verkoop van een woning. De vragenlijst is bedoeld om de verkoper te helpen om alle relevante informatie over de woning te verstrekken aan de koper.

De vragenlijst bevat vragen over de volgende onderwerpen:

 • De bouwkundige staat van de woning
 • De installaties en voorzieningen in de woning
 • De omgeving van de woning
 • De historie van de woning

Als de verkoper de NVM vragenlijst volledig en naar waarheid invult, helpt dit om de mededelingsplicht na te komen.

De koper kan de NVM vragenlijst ook gebruiken om de mededelingsplicht van de verkoper te controleren. Als de verkoper bepaalde vragen niet beantwoordt of als de antwoorden niet overeenkomen met de werkelijkheid, kan dit een indicatie zijn dat de verkoper niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht.

Conclusie

De mededelingsplicht van de verkoper is een belangrijk bescherming voor kopers van een woning. De verkoper is verplicht om alle relevante informatie over de woning te verstrekken, inclusief gebreken die de woning minder geschikt maken voor het gebruik waarvoor de koper deze beoogt te gebruiken.

De koper heeft ook een onderzoeksplicht. De koper moet redelijke inspanningen leveren om de staat van de woning te onderzoeken, vooral als er zichtbare tekenen zijn of als de verkoper bepaalde informatie heeft gedeeld die aanleiding geeft tot verder onderzoek.

Als de verkoper niet voldoet aan de mededelingsplicht, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden of de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade.

Tips voor kopers

 • Laat de woning bezichtigen door een bouwkundig expert.

Tips voor verkopers

 • Vul de NVM vragenlijst volledig en naar waarheid in.

Dit wordt veel gelezen

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal